De inhoud op deze website is uitsluitend bestemd voor inwoners van België.

Voor professionele zorgverleners

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2024

Zogenix International Limited, een bedrijf opgericht naar het recht van Engeland en Wales en lid van de UCB-groep van bedrijven, met maatschappelijke zetel in The Pearce Building, West Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1RL, Verenigd Koninkrijk ("Zogenix"), geeft om uw privacy en wil dat u op de hoogte bent van hoe we informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Zogenix treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking, d.w.z. de rechtspersoon die beslist waarom en hoe informatie met betrekking tot u ("persoonsgegevens") wordt verzameld en verwerkt in het kader van deze GEMZ-studiewebsite ("de website"). Zogenix zal uw persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene verordening gegevensbescherming of AVG).

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de website en beschrijft onze praktijken in verband met de persoonsgegevens die wij of onze dienstverleners verzamelen via de website of applicatie (hierna de "service") die wordt geëxploiteerd door en onder de controle staat van onze dienstverlener ICON plc. samen met zijn gelieerde ondernemingen ("ICON") van waar u toegang krijgt tot dit privacybeleid. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken of door de service te gebruiken, bevestigt u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR MINDERJARIGEN

De service is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar en we vragen deze personen om geen persoonsgegevens via de service te verstrekken. Als uw kind persoonsgegevens heeft verstrekt en u wilt dat deze persoonsgegevens worden verwijderd, neem dan contact met ons op zoals hieronder uitgelegd in de rubriek Contact met ons opnemen.

GEGEVENSVERZAMELING

Sommige delen van de website kunnen vragen stellen in verband met uw gezondheid om het personeel van het studiecentrum te helpen bepalen of u in aanmerking komt voor de GEMZ-studie. Bovendien kan de website u vragen om persoonsgegevens in te dienen, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat een medewerker van het studiecentrum contact met u kan opnemen, of uw postcode, stad en/of land om een studiecentrum bij u in de buurt te vinden. U wordt geïnformeerd welke informatie is vereist en welke informatie optioneel is.

De persoonsgegevens die u via de website beslist te verstrekken, worden namens Zogenix verwerkt door ICON en vervolgens verstrekt aan uw geselecteerde studiecentrum, als u volgens het voorafgaand kwalificatieproces in aanmerking komt voor de studie. Het studiecentrum zal uw informatie ontvangen en bewaren om contact met u op te nemen in verband met mogelijke deelname aan de GEMZ-studie. ICON zal geen informatie aan Zogenix verstrekken die u rechtstreeks identificeert (bijv. uw naam of contactgegevens).

Als u persoonsgegevens met betrekking tot een andere persoon bij ons indient, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

GEVOELIGE INFORMATIE

Tenzij we hier specifiek naar vragen of u uitnodigen om ze in te dienen, vragen we u om ons geen gevoelige persoonsgegevens (bijv. rijksregisternummer, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele oriëntatie, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap, of biometrische of genetische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon) te sturen of bekend te maken op of via de service dan wel op een andere manier.

AUTOMATISCHE VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Wij en onze dienstverleners kunnen bepaalde persoonsgegevens automatisch verzamelen terwijl u door de service navigeert. Deze website maakt gebruik van het cookie-toestemmingstool "One Trust" van OneTrust. Lees het Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies en andere trackingtechnologieën die op de service worden gebruikt. Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, plaatsen we cookies nadat we uw toestemming hebben ontvangen via de cookiebanner of het voorkeurscentrum. Het Cookiebeleid bevat informatie over hoe u deze technologieën kunt uitschakelen.

Wij en onze dienstverleners kunnen uw gegevens ook automatisch verzamelen en gebruiken op de volgende manieren:

Via uw browser: bepaalde gegevens worden verzameld door de meeste browsers, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem en type en versie van de internetbrowser. We kunnen gelijkaardige gegevens verzamelen, zoals uw apparaattype en -identificatie, als u toegang krijgt tot de service via een mobiel apparaat. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de service goed werkt.

IP-adres: uw IP-adres is een nummer dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen. Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden telkens een gebruiker de service bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina's. Het verzamelen van IP-adressen is standaard en veel onlinediensten doen dit automatisch. We gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van de gebruiksniveaus van de service, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de service. We kunnen ook uw locatie bij benadering afleiden uit uw IP-adres.

Apparaatinformatie we kunnen informatie verzamelen over uw mobiele apparaat, zoals een uniek apparaat-ID, om te begrijpen hoe u de service gebruikt.

HOE WE GEGEVENS GEBRUIKEN EN VRIJGEVEN

We gebruiken en geven persoonsgegevens vrij die u aan ons verstrekt zoals beschreven bij de verzameling.

Waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer we ze verzamelen. We kunnen ook persoonsgegevens van of over u gebruiken als dat nodig is om een contractuele overeenkomst uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor onze verplichtingen met betrekking tot geneesmiddelenbewaking) of voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. Onze gerechtvaardigde zakelijke belangen kunnen een of elk van de volgende omvatten:

  • om uw vragen te beantwoorden en gevolg te geven aan uw verzoeken, bijvoorbeeld om door u gevraagde documenten of e-mailmeldingen te sturen;
  • om u belangrijke informatie te sturen in verband met onze relatie met u of in verband met de service, wijzigingen in onze voorwaarden, en beleid en/of andere administratieve informatie;
  • om onze IT-infrastructuur en de gegevens die deze bevat te beschermen; en
  • voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze website, het verbeteren van onze producten en diensten, het identificeren van trends in het gebruik van de service, het beter begrijpen van uw interesses zodat we u beter van dienst kunnen zijn, het personaliseren van uw ervaring met de service door producten en aanbiedingen aan te bieden die op u zijn afgestemd en het bepalen van de doeltreffendheid van onze studiewerving.

In dit opzicht streeft Zogenix naar een eerlijk evenwicht tussen de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, inclusief de bescherming van uw privacy.

We maken informatie bekend die via de website wordt verzameld:

  • aan onze gelieerde ondernemingen en externe partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de GEMZ-studie;
  • aan onze externe dienstverleners die diensten leveren zoals websitehosting en moderatie, hosting van mobiele applicaties, gegevensanalyse en kaartdiensten (via Google), infrastructuurvoorziening, IT-diensten, klantenservice, bezorgdiensten voor e-mail- en postreclame, auditdiensten en andere diensten, om hen in staat te stellen diensten te leveren; en
  • aan derden in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht (van rechten) of andere afstoting van het geheel of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

Daarnaast gebruiken en geven we gegevens vrij die worden verzameld via de website wanneer we dit nodig of gepast achten: (a) wanneer toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten van buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan gerechtelijke processen; (c) om gevolg te geven aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze operaties of die van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen, en/of die van onze gelieerde bedrijven, van u of anderen; en (g) om rechtsmiddelen aan te wenden of schade die wij kunnen ondervinden te beperken. We kunnen met uw toestemming ook gegevens die via de website worden verzameld op andere manieren vrijgeven.

We kunnen gegevens die we automatisch verzamelen gebruiken en vrijgeven zoals hierboven beschreven, onder "Automatische verzameling en gebruik van gegevens".

Bovendien kunnen we, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gegevens gebruiken en vrijgeven die niet in een persoonlijk identificeerbare vorm zijn voor welk doel dan ook. Als we gegevens combineren die niet in een persoonlijk identificeerbare vorm zijn met gegevens die identificeerbaar zijn (zoals de combinatie van uw naam met uw geografische locatie), zullen we de gecombineerde informatie als persoonsgegevens behandelen zolang deze worden gecombineerd.

Voor meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van Google Analytics, raadpleeg Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt en hun beleid voor gegevensbewaring dat hier wordt beschreven.

Voor meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Google Maps API en hun beleid voor gegevensbewaring, raadpleeg het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy.

KEUZES EN TOEGANG

Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen voor verzending naar een ander bedrijf (voor zover deze rechten u door de toepasselijke wetgeving worden verleend), neem dan contact met ons op via e-mail op dataprivacy@ucb.com. Geef duidelijk aan welk(e) recht(en) u wilt uitoefenen en vermeld uw contactgegevens (inclusief een geldig e-mail- of postadres) zodat we op uw verzoek kunnen reageren. Hou er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te bewijzen.

Wanneer u contact met ons opneemt om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, zullen we binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Deze periode kan indien nodig met twee (2) extra maanden worden verlengd, maar in dat geval zullen we u binnen één (1) maand na ontvangst van uw eerste verzoek op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten, gelieerde ondernemingen of dienstverleners hebben, en door onze service te gebruiken of door ons toestemming te geven (indien wettelijk vereist), gaat u akkoord met de doorgifte van gegevens naar landen buiten het land waar u woont, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar mogelijk andere gegevensbeschermingsregels gelden dan in uw land. Er zijn gepaste contractuele en andere maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze worden doorgegeven aan onze gelieerde ondernemingen en of derden in andere landen.

Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben we ervoor gezorgd dat er adequate maatregelen zijn genomen, onder meer door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan modelcontractbepalingen van de EU of een door de EU goedgekeurde gedragscode of certificering om uw persoonsgegevens te beschermen. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming in overeenstemming met de rubriek 'Contact met ons opnemen' hieronder.

BEVEILIGING

We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om de persoonsgegevens onder onze controle te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht via het internet of van gelijk welk gegevensopslagsysteem gegarandeerd worden dat het 100% veilig is. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van een account dat u bij ons heeft in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte in overeenstemming met de rubriek "Contact met ons opnemen" hieronder.

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan voor het (de) doeleinde(n) waarvoor ze zijn verkregen. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) hoelang we een lopende relatie met u hebben en de service aan u leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; en (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

Als we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verzamelen voor uw deelname aan een klinische studie, moeten we deze mogelijk ten minste 25 jaar na afloop van de klinische studie bewaren.

Hou er echter rekening mee dat dit geen volledige lijst van bewaartermijnen is. Uw persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard middels de criteria die zijn uiteengezet in de eerste alinea van deze rubriek, met name in punten (ii) en (iii).

SITES EN SERVICES VAN DERDEN

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site of online service beheren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke applicatie) die beschikbaar is via deze website of waarnaar deze website een link bevat (bijvoorbeeld naar een website van ICON of de International Foundation for CDKL5 Research). De beschikbaarheid van, of het opnemen van een link naar, een dergelijke site of eigendom op de website impliceert geen goedkeuring ervan door ons of door onze gelieerde ondernemingen. Op websites van derden zijn hun eigen algemene voorwaarden van toepassing. Daarom moet u altijd het privacy- en cookiebeleid van websites van derden zorgvuldig controleren voordat u aanvaardt om naar hen te worden doorgestuurd.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Zogenix International Limited (VK), gevestigd te The Pearce Building, West Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1RL, Verenigd Koninkrijk, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonsgegevens onder dit privacybeleid.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via e-mail op dataprivacy@ucb.com of door naar het volgende adres te schrijven:

  • Zogenix International Limited (UK), Attn: Data Protection Officer, The Pearce Building, West Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1RL, Verenigd Koninkrijk.

Als u contact opneemt met de Functionaris voor Gegevensbescherming, vermeld dan de informatie op de website en de klinische studie waarop uw vraag betrekking heeft.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDER

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie die bevoegd is voor uw land of regio. Klik hier voor de contactgegevens van dergelijke instanties.

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid wijzigen. Alle wijzigingen aan dit privacybeleid gaan van kracht wanneer we het herziene privacybeleid op de website plaatsen. Uw gebruik van de service na deze wijzigingen betekent dat u het herziene privacybeleid aanvaardt. We raden u aan om het privacybeleid regelmatig door te nemen wanneer u de service bezoekt. Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2024.

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de site en kan deze ook niet behoorlijk werken. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via http://www.youronlinechoices.com/nl/. Raadpleeg ook onze Privacyverklaring.